سامانه اینوتکس

برای مشاهده برنامه زمانی رویداد ها، ارتباط با مخاطبین نمایشگاه و مشاهده پخش زنده سخنرانی ها و پنل ها و استفاده از کلی امکانات دیگر اپلیکیشن اینوتکس را دانلود و نصب نمایید